0

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.jolyy.bg

1. Предмет и общи положения

1.1 С тези общи условия за ползване („Общи условия”) се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги („Услуги”) на потребителите на сайта www.jolyy.bg („Сайт”) чрез достъпа до и използването на неговите ресурси, както и отношенията между „Жоли.БГ” ООД („Оператор”) и потребителите по повод на тези Услуги.

1.2 Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.2.1 Наименование на Оператора: „Жоли.БГ” ООД;

1.2.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Три уши” № 12, ет. 1, офис 1, ПК 1303;

1.2.3 Данни за кореспонденция и жалби: гр. София, ул. „Три уши” № 12, ет. 1, офис 1, ПК 1303; Телефон: +359885 27 41 82; Адрес на електронна поща: info@jolyy.bg;

1.2.4 Вписване в публични регистри: а) Търговски регистър към Агенция по вписванията на Р. България: 204319378; б) Регистър на администраторите на лични данни: № 425270;

1.2.5 Регистрация по ЗДДС: BG204319378.

1.3 Потребител е всяко лице, посетило и ползващо Сайта („Потребител”). На Потребителите се осигурява възможност за регистрация, която е доброволна и се извършва съгласно Раздел II по-долу. Потребителите се регистрират като клиенти (Потребители, проявяващи интерес към представените на Сайта фризьорски, козметични и др. под. услуги – по-долу наричани още и „Клиенти”) или като доставчици (търговци или други лица, предоставящи фризьорски, козметични и др. под. услуги – по-долу наричани още и „Доставчици”).

1.4 ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ РАЗПОРЕДБИ С ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩА СИЛА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ОПЕРАТОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМАТ ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ГИ СПАЗВАТ. При регистрацията си Потребителите декларират и изрично, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват – попълването на полето „Прочетох общите условия и съм съгласен с тях” и натискането на бутона „Регистрация” съставляват правно валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: https://www.jolyy.bg/obshti-usloviya/ – по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

2. Регистрация

2.1 Потребителите, желаещи да се регистрират като Клиенти, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: https://www.jolyy.bg При регистрацията си Клиентите предоставят задължително следните данни за себе си: три имена, адрес на електронна поща, номер на мобилен телефон; Клиентите посочват и парола за достъп до техните акаунти.

2.2 Потребителите, желаещи да се регистрират като Доставчици, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: https://www.jolyy.bg/biznes-registraciya/ При регистрацията си Доставчиците предоставят задължително следните данни за себе си: наименование/име, ЕИК/БУЛСТАТ, име на представляващ (ако е приложимо), адрес на електронна поща, номер на мобилен телефон; Доставчиците посочват и парола за достъп до техните акаунти.

2.3 С попълване на полето „Прочетох общите условия и съм съгласен с тях” и натискането на бутона „Регистрация”, Потребителите декларират, че: а) имат правото и дееспособността да бъдат обвързани с Общите условия и сключените чрез Сайта договори за услуги; б) предоставените данни съгласно т. 6 и т. 7 по-горе са верни, пълни и точни, като се задължават да ги актуализират своевременно при настъпила промяна.

2.4 След изпращане на попълнените данни посредством натискане на бутона „Регистрация”, на посочените от Потребителите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страница от Сайта, която е необходимо да се натисне за потвърждаване на регистрацията. Акаунтите на Доставчиците подлежат на допълнително одобрение от страна на Оператора. Операторът си запазва правото по негова свободна преценка да осъществява контакт с Доставчиците с цел верифициране на предоставените от тях данни – както преди, така и след одобрение на регистрацията.

2.5 В резултат на извършена и потвърдена/одобрена регистрация, Операторът създава акаунти на регистрираните Потребители, достъпът до които се осъществява с въвеждане на електронен адрес и парола (влизане/логване в системата на Сайта).

2.6 Потребителите имат право да се регистрират само по веднъж.

3. Услуги

3.1 Сайтът представлява иновативна уеб платформа за свързване на Клиенти и Доставчици с цел закупуване на предлаганите от последните услуги, което закупуване се извършва посредством сключването между Клиентите и Доставчиците чрез системата на Сайта на договори за услуги („Договори за услуги”). Системата на Сайта осигурява възможност и за запазване от страна на Клиентите на дата и час за ползване на закупените услуги (когато е приложимо).

3.2За целите на сключването на Договори за услуги и запазването на дата и час за тяхното ползване Операторът осигурява възможност за публикуване на текстова информация („Листинг”) от страна на Доставчиците, желаещи да рекламират услугите си посредством Сайта.

3.3 Предоставяните на Клиентите Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до платформата и възможност за ползване на нейните информационни ресурси и технически функционалности с цел разглеждане на публикувани Листинги и сключване на Договори за услуги със съответните Доставчици.

3.4 На Клиентите се предоставя и допълнителна Услуга, изразяваща се в осигуряване на възможност за коментиране и оценяване на Листингите на Доставчиците и предлаганите от последните услуги. Коментарите се обменят посредством публикуването им в текстова форма в системата за коментари на Сайта. Коментарите се публикуват задължително на български език и във вид, позволяващ тяхното лесно възприемане (разчитане) от страна на другите Клиенти. Клиентите, които са се възползвали от услуги на Доставчици и които са написали коментар и са оценили услугите на тези Доставчици, биха могли да получат възможност за ползването на отстъпка при бъдещо закупуване и заплащане чрез Сайта на услуги на Доставчици. Условията за получаване на такава възможност (единствено ако и когато това е предвидено от страна на Оператора) ще бъдат предварително обявени по подходящ начин на Сайта.

3.5 Предоставяните на Доставчиците Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до платформата и възможност за ползване на нейните информационни ресурси и технически функционалности с цел публикуване на Листинги и сключване на Договори за услуги с Клиенти-Потребители на Сайта.

3.6 Услугите за Клиентите са безплатни за тях; Клиентите дължат единствено заплащане на услугите на Доставчиците, които желаят да ползват и са закупили чрез Сайта. Услугите за Доставчиците са безплатни.

3.7Извън възможността за преглед на публикуваните на Сайта Листинги и коментарите към тях, всички други Услуги са достъпни единствено за регистрирани Потребители.

4. Общи права и задължения

4.1 Операторът предоставя Услугите под условие на стриктно спазване от страна на Потребителите на разпоредбите на тези Общи условия. Потребителите получават неизключително и непрехвърлимо право да ползват Услугите единствено за лични/нетърговски цели.

4.2 При ползването на Сайта и Услугите, Потребителите се задължават:

4.2.1 да спазват българското законодателство и приложимите чужди норми, разпоредбите на Общите условия, правилата на морала и добрите нрави;

4.2.2 да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността и качеството на Услугите;

4.2.3 да не използват каквито и да било системи за отдалечен контрол и технически средства и методи за зареждане и публикуване на нежелано от другите Потребители съдържание;

4.2.4 да не осъщеставяват достъп до акаунтите на регистрирани Потребители, включително преодолявайки осигурената от Оператора защита;

4.2.5 да уведомяват незабавно Оператора (на посочения в началото адрес на електронна поща) за всеки случай на осъществен неправомерен достъп до техните акаунти, включително и при вероятност от осъществяването на такъв;

4.2.6 да уведомяват незабавно Оператора (на посочения в началото адрес на електронна поща) за неподходящо съдържание или невярна информация;

4.2.7 да не използват името на Сайта и Услугите по начин, който може да навреди на репутацията на Оператора и/или Сайта, или във връзка с незаконна дейност.

4.3 При ползване на Услугите, Потребителите също така се задължават да не публикуват и/или пренасят съдържание, което:

4.3.1 призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността;

4.3.2 накърнява правата, законните интереси и доброто име на другиго, включително правата на интелектуална собственост;

4.3.3 противоречи на общоприетите морални норми и добрите нрави, възхвалява или оневинява жестокост, насилие или употреба на наркотици, подбужда към ненавист на основата на расов, полов, религиозен или национален признак;

4.3.4 съдържа порнография или подтиква към насилие и незачитане на човешкото достойнство;

4.3.5 застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица;

4.3.6 обижда дадена религия или съдържа религиозна агитация, проповядва фашистка или расистка идеология, подтиква към извършване на терористична дейност или съдържа информация, свързана с тероризъм;

4.3.7 представлява лични данни на трети лица, търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.

4.4 Услугите не включват осигуряване на техническо оборудване и интернет свързаност, необходими за осъществяване на достъп до Сайта.

4.5 Операторът има право:

4.5.1 да спира предоставянето на Услуги по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика;

4.5.2 да прекратява предоставянето на Услуги без да обосновава причини за това – по всяко време и без предварително предупреждение;

4.5.3 да ограничава достъпа до Услуги на всеки Потребител, за когото прецени по собствено усмотрение, че нарушава разпоредбите на Общите условия и приложимото законодателство. Ограничаването се извършва по избрани от Оператора технически начини, включително посредством деактивиране и/или изтриване на регистрацията на регистрирани Потребители и/или на публикуваното от тях съдържание, без за това да се дължи предварително предупреждение. Операторът по своя преценка уведомява по електронна поща съответните регистрирани Потребители за извършеното ограничаване.

4.5.4 С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично съгласието си да получават от Оператора съобщения в електронна форма съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронния подпис на предоставените от тях електронни адреси.

5. Общи условия за ползване на услугите от страна на доставчици

5.1 С приемането на Общите условия се сключва договор между Оператора и Потребителите, уреждащ отношенията между тях по повод на Услугите и тяхното ползване. Този раздел съдържа общи разпоредби, уреждащи отношенията между Оператора и всеки от Доставчиците по повод на ползването от страна на последните на Услуги. Общите условия в тяхната цялост запазват действието си спрямо Доставчиците и уреждат всички други въпроси, които се отнасят до ползването на Сайта и Услугите и не са уредени изрично в този раздел; в случай на евентуално несъответствие между разпоредбите на този раздел и тези, съдържащи се в други раздели на Общите условия, предимство ще има предвиденото в този раздел.

5.2 Предмет на договора

5.2.1 Операторът осигурява на Доставчика виртуално пространство за публикуване на Сайта на Листинг на Доставчика относно негови услуги, както и техническа възможност за закупуването на тези услуги от страна на Клиенти. Операторът извършва също и приемане и документиране на плащанията на Клиентите във връзка със закупуваните от тях услуги на Доставчика.

5.2.2 Всички действия на Оператора по предоставяне на Услугите по т. 25.1. по-горе се извършват от името и за сметка на Доставчика. Сумите по закупените от Клиентите услуги се превеждат по сметка на Оператора, но са собственост на Доставчика.

5.3 Срок на договора

5.3.1 Договорът е безсрочен.

5.3.2 Договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните по всяко време. Прекратяването на Договора не освобождава Доставчика от задълженията му по вече сключените от него Договори за услуги.

5.4 Права и задължения на страните

5.4.1 Съдържанието на Листинга на Доставчика се определя свободно от последния в рамките на предвидените от Оператора технически параметри. Операторът няма задължение да изготвя Листинга на Доставчика – последният следва лично да попълни и предостави необходимата информация и снимки. По желание на Доставчика и възможност на Оператора, последният може да осигури фотограф, който да заснеме обекта на Доставчика, без да се дължи отделно заплащане за това; Доставчикът заявява желанието си за ползване на фотограф в срок до 30 дни от регистрацията си в Сайта. Листингът се активира/публикува на Сайта след одобрение от страна на Оператора.

5.4.2 Операторът осигурява техническа възможност за Доставчика да извършва справки в онлайн режим относно изпълнението на договора, вкл. относно закупените и заплатени негови услуги.

5.4.3 Доставчикът се задължава да: а) проверява имената на Клиентите преди предоставянето на закупените от тях услуги. б) уведомява Оператора (посредством телефон или електронна поща) за всеки случай на неявяване на Клиент на запазения от него час, не по-късно от 2 часа от запазения час, в противен случай Операторът ще има правото да счита услугата за надлежно ползвана и заплатена от страна на съответния Клиент.

5.4.4 Доставчикът се задължава да изпълнява добросъвестно и точно задълженията си спрямо Клиентите по сключените с тях договори за услуги, както и да ги обслужва с приоритет пред други свои клиенти в случай на евентуално съвпадение на запазени часове. С цел избягването на нежелани съвпадения, на Доставчика се препоръчва да използва специалното приложение на платформата на Сайта, даващо възможност за цялостно организиране на графика.

5.5 Цена и разплащания

5.5.1 УСЛУГАТА Е БЕЗПЛАТНА

5.5.2. При заплащане от страна на Клиентите на цената на закупените услуги по електронен път, т.е. към Оператора, последният се задължава да превежда на Доставчика цената на закупените услуги в следните срокове: а) ако до 15-то число на съответния месец натрупаните суми надхвърлят 100 (сто) лв., Операторът ги превежда на Доставчика до 25-то число на същия месец, а останалите суми, получени до края на месеца – до 10-то число на следващия месец; б) ако до 15-то число на съответния месец натрупаните суми не надхвърлят 100 (сто) лв., Операторът превежда на Доставчика натрупаните през съответния месец суми в срок до 10-то число на следващия месец. Превеждат се единствено получените от Оператора суми по използвани услуги – ако дадена услуга е закупена и заплатена, но не е използвана към съответното число на месеца, ще се счита, че цената й е получена към момента на използването й и ще бъде превеждана съгласно посоченото в предходното изречение.

5.5.3 Страните посочват допълнително сметките си (банкови, ePay, PayPal или др. под.) за целите на предвидените по-горе разплащания.

5.6 Отговорност и неустойки

5.6.1 Операторът не гарантира закупуването на услугите на Доставчика от определен брой Клиенти.

5.6.2 При неизпълнение на задължението по т. 5.4.4. по-горе, отнасящо се до приоритетното обслужване на Клиенти-потребители на Сайта, Доставчикът се задължава да заплати на Оператора за всеки отделен случай неустойка в двукратния размер на цената на услугата, закупена от съответния Клиент.

6. Договори за услуги

6.1 Отношенията между Клиентите и Доставчиците по повод на всички въпроси, отнасящи се до Договорите за услуги, включително тяхното сключване и изпълнение, се уреждат от Общите условия, съгласно разпоредбите на този Раздел VI. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.

6.2 Листинги на Доставчици

6.2.1 Доставчиците публикуват на Сайта Листинги, съдържащи: наименование на обекта, адрес и карта на обекта, работно време, списък с услуги, цени, времетраене, кратко описание за самия обект. Описанието ще включва текст по преценка на Доставчиците, представящ техния обект и даващ обща информация, като например: кога е открит обектът, в какво специализира и т. н. В Листингите се включват и данните, които Доставчиците предоставят за себе си при своята регистрация.

6.2.2 Листингите съдържат задължително и снимки на обектите на Доставчиците. Снимките следва да отразяват актуалното състояние на обектите и не трябва да въвеждат по какъвто и да било начин в заблуждение относно характеристиките на последните. Снимките подлежат на одобрение от страна на Оператора преди да бъдат публикувани на Сайта.

6.2.3 Доставчиците имат право по своя свободна преценка да спират своите Листинги (временно или за постоянно), както и да променят включената в тях информация, като например: списъка на предлаганите услуги, тяхната цена и др. под. Спирането на Листингите не засяга действието на вече сключените Договори за услуги; увеличението на цената на услугите има действие единствено за сключените след увеличението Договори за услуги.

6.2.4 Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.

6.2.5 Листингите нямат характера на оферта, а на покана към Клиентите да изявят интерес и да предложат/инициират сключването на Договори за услуги със съответните Доставчици. Листингите се публикуват с цел предоставянето на информация на вниманието на потенциални Клиенти, желаещи да се възползват от услугите на съответните Доставчици. Правна връзка между Клиентите и Доставчиците се създава единствено посредством сключването от тяхна страна на Договори за услуги по предвидения в т. 32 от Общите условия ред.

6.2.6 Изложеното в предходната точка не освобождава Доставчиците от задължението им да включват в Листингите си вярна, пълна и точна информация, нито от отговорност във връзка с това.

6.3 Сключване на Договори за услуги

6.3.1 За да закупят предлаганите от Доставчиците услуги и за да запазят дата и час за тяхното ползване (когато е приложимо), Клиентите е необходимо да влязат в системата на Сайта, използвайки потребителските си данни за достъп.

6.3.2 Клиентите разглеждат съответния Листинг и заявяват желанието си да закупят определена услуга посредством маркирането на последната и посочването на желана дата и час за ползването й (когато е приложимо) и начин за заплащане на дължимата цена. Клиентите финализират заявката си чрез натискането на специален бутон „КУПИ”.

6.3.3 Договор за услуги между конкретен Клиент и съответния Доставчик ще се счита за сключен след получаване от страна на Клиента на потвърждение за получена и приета заявка. Потвърждението се получава по електронна поща, както и в акаунта на съответния Клиент в платформата на Сайта. Ако не се получи потвърждение в срок до 60 минути от изпращане на заявката, ще се счита, че последната не е приета.

6.3.4 Натискането на бутона „КУПИ” съставлява валидно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързва валидно Клиентите с условията по сключените с Доставчиците Договори за услуги. Операторът изписва върху бутона или по друг подходящ начин в непосредствена близост до него, че заявката е свързана със задължение за плащане от страна на Клиента (или използвайки друга недвусмислена формулировка в този смисъл).

6.3.5 При спор относно титуляра на електронните изявления по сключването и изпълнението на Договорите за услуги, за такъв ще се счита Клиентът, през чийто акаунт е извършено съответното изявление.

6.4 Предмет на Договорите за услуги

6.4.1 Сключването на Договор за услуги между Клиент и Доставчик поражда договорни отношения между тях, по силата на които Доставчикът се задължава да предостави на Клиента закупената от последния услуга срещу определена цена, която Клиентът се задължава да заплати.

6.4.2 Предоставянето и ползването на закупените услуги се извършва в точно определено време (запазените от Клиентите дата и час) или в определени срокове, посочени в Листингите – в зависимост от естеството на съответните услуги.

6.4.3 Заплащането и ползването на услугите се уреждат от разпоредбите на т. 34 и т. 35 по-долу.

6.4.4 Клиентите и Доставчиците се задължават да изпълняват добросъвестно, точно и качествено задълженията си по сключените между тях Договори за услуги, полагайки дължимата грижа и съблюдавайки разпоредбите на приложимите закони.

6.5 Заплащане на цената на услугите

6.5.1 Клиентите заплащат цената на закупените от тях услуги по електронен (вкл. по банков) път или в брой.

6.5.2 Заплащането по електронен път се извършва авансово, непосредствено след финализирането на съответната заявка, за което Клиентите дават изричното си съгласие с приемането на Общите условия. При липса на потвърждение за получена и приета заявка, заплатените суми се възстановяват на Клиентите. Заплащането по електронен път се извършва чрез превеждането на цената на съответните услуги към Оператора, действащ при получаването на сумите от името и за сметка на съответните Доставчици.

6.5.3 За улеснение на Клиентите, Операторът осигурява на последните възможност за предварително превеждане на парични суми, с които ще се предплаща бъдещо закупуване на услуги на Доставчици. Предплатените суми могат да се използват единствено за закупуване посредством Сайта на услуги на Доставчици, без да подлежат на възстановяване и без да могат да се теглят. Нито Операторът, нито Доставчиците дължат лихва на Клиентите върху така предплатените парични суми.

6.5.4 Клиентите могат да използват следните средства за заплащане на цената по електронен път: Плащане с портфейл, epay.bg, плащане с дебитна/кредитна карта и плащане с paypal. Плащанията се извършват съгласно правилата на съответните разплащателни системи и институции. Ако при извършване на плащането Клиентите са заплатили допълнителни разноски над цената на съответните услуги, включително всякакви комисионни на разплащателните системи и институции, тези разноски са за тяхна сметка и не се възстановяват.

6.5.5 За улеснение на Клиентите, Операторът осигурява на последните техническа възможност за извършване на справки в системата на Сайта за осъществените от тях покупки, включително справки относно наличните предплатени суми и движенията по тяхното захранване и разходване.

6.5.6 Системата на Сайта дава възможност на Клиентите да се информират и относно натрупаните в тяхна полза средства във формата на получени бонуси, cash-back средства и др. под. На подходящо място на Сайта ще бъде публикувана информация относно възможността и условията за получаването и ползването на такива средства, ако и когато това е приложимо. Тези средства не представляват реални парични суми, които се предоставят на Клиентите, а единствено възможност за ползване на отстъпка в съответния размер при бъдещи покупки на Сайта. Тези средства могат да се използват единствено като отстъпка при бъдещо закупуване чрез Сайта на услуги на Доставчици и не подлежат на теглене, осребряване или др. под.

6.5.7 Заплащането в брой се извършва при ползване на закупената услуга, директно на съответния Доставчик.

6.6 Ползване на услугите

6.6.1 След сключването на Договор за услуги и заплащането на съответната цена (когато заплащането е по електронен път) Клиентите придобиват правото да получат/ползват закупените услуги.

6.6.2 Ползването на услугите се извършва в точно определен момент – запазените от Клиентите дата и час. Ако Клиентът закъснее повече от 15 (петнадесет) минути, Доставчикът се освобождава от задължението си да предостави закупената услуга, освен ако по своя преценка реши, че има възможност и желае да я предостави независимо от закъснението.

6.6.3 Клиентите имат право да поискат промяна в предварително запазените дата и час, не по-късно от 2 (два) часа преди този момент. Промяната се извършва чрез системата на Сайта, като Клиентите е необходимо да получат специално съобщение от Оператора, потвърждаващо приемането на поисканата промяна.

6.6.4 Ползването на услугите се извършва в обекта на съответния Доставчик, като Клиентите е необходимо да съобщят на Доставчика двете си имена с цел осигуряване на възможност за надлежно изпълнение на поетите от последния договорни задължения.

6.6.5 Доставчиците се уведомяват предварително от Оператора за запазените дата и час, както и за имената и за телефонния номер на съответните Клиенти.

6.6.6 При неоснователен отказ на Доставчиците да предоставят закупените услуги, Клиентите разполагат срещу тях с предвидените от закона правни средства за защита.

6.6.7 При неявяване от страна на Клиентите в обекта на Доставчиците в запазените дата и час, Клиентите губят възможността в бъдеще да избират заплащане на цената в брой при ползване на съответните услуги. За повторна възможност за ползване на съответните услуги, Клиентите е необходимо да поискат промяна в запазените дата и час по реда на т. 35.3. по-горе.

6.6.8 Във всички случаи, ползването на услугите не може да се извърши по-късно от 30 (тридесет) дни от първоначално запазените дата и час.

6.7. Прекратяване на сключени Договори за услуги

С приемането на Общите условия, Клиентите декларират изрично, че им е известна разпоредбата на чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 50-56 от същия закон, доколкото закупените услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.

6.7.1 Извън случаите по т. 36.1. по-горе и доколкото закупените услуги не попадат в кръга на предвидените в ЗЗП изключения, Клиентите имат право да се откажат от сключените Договори за услуги, без да посочват причини за това, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на Договорите за услуги. Упражняването на правото на отказ се извършва съгласно предвидения в т. 36.7. по-долу ред, като за спазване на срока за отказ е достатъчно да се изпрати изявлението за отказ преди изтичането на този срок. При надлежно упражнено право на отказ, Операторът възстановява на Клиентите в пълен размер заплатените от последните суми (когато е приложимо), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от упражняване на правото на отказ. Възстановяването се извършва посредством използване на същото платежно средство, използвано от Клиентите, без това да е свързано с разходи за последните.

6.7.2 При неоснователен отказ на Доставчика да предостави закупените услуги и когато плащането е извършено по електронен път, Клиентът има право да развали Договора за услуги, като Операторът му възстановява предплатената цена в 7-дневен срок. В такива случаи Клиентът е длъжен да уведоми Оператора за отказа на Доставчика (посредством телефон или електронна поща) не по-късно от 2 часа от запазения час, в противен случай Операторът ще счита услугата за ползвана/получена и ще има право да предаде на Доставчика заплатената от Клиента сума за тази услуга. При спор между страните, Операторът има право да задържи съответната сума до разрешаването на спора по законово предвидения ред.

6.7.3 В случай на неплащане от страна на Клиентите на цената на заявените услуги (когато плащането се извършва по електронен път), сключените Договори за услуги ще се считат за автоматично прекратени.

6.7.4 При повторно неоснователно неявяване, Доставчиците имат право да развалят Договора за услуги, при което Клиентите дължат неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) от цената на съответните предплатени услуги, но не по-малко от 5 (пет) лв. Дължимата неустойка се удържа от страна на Оператора, а остатъкът се възстановява на Клиентите.

6.7.5 При неползване на закупените услуги в срока по т. 35.8. по-горе, Доставчиците имат право да развалят Договора за услуги, при което Клиентите дължат неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) от цената на съответните предплатени и неползвани услуги, но не по-малко от 5 (пет) лв. Дължимата неустойка се удържа от страна на Оператора, а остатъкът се възстановява на Клиентите.

6.7.6 Операторът осигурява техническа възможност и функционалности на платформата, позволяващи на Клиентите и Доставчиците да изявяват волята си за упражняване на предвидените в Общите условия права за прекратяване, разваляне, отказ от Договора за услуги и др. под. Съответните страни се уведомяват за така извършените действия, включително чрез съобщение по електронна поща. Клиентите могат да упражнят правото си на отказ от сключените Договори за услуги и посредством изпращането (вкл. по електронна поща) на стандартен формуляр за отказ със следното съдържание: „До „Жоли.БГ” ООД, [адрес и ЕИК на Оператора]; С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен с [Посочва се съответния Доставчик] Договор за услуги за предоставяне на следната услуга [Описва се закупената услуга]; Дата на закупуване на услугата; Име и адрес, данни за контакт на Клиента; Дата и подпис на Клиента (само в случай, че формулярът се подава на хартиен носител)”.

7. Отговорност и обезщетения

7.1 Отговорност във връзка с ползване на Сайта и Услугите

7.1.1 Операторът няма обективната възможност да контролира сайтовете и ресурсите, достъпни посредством публикуваните и разположени на Сайта електронни препратки. Операторът няма и законово задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Операторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването на съдържание, осигурено от регистрирани Потребители или рекламодатели, или съдържание достъпно посредством публикувани и разположени на Сайта електронни препратки. Коментарите, които са публикувани на Сайта от страна на Потребителите, са изцяло техни лични мнения и не обвързват по какъвто и да било начин Оператора; Операторът не носи отговорност за вредите, които могат да бъдат нанесени на други Потребители или трети лица вследствие на такива коментари.

7.1.2 Операторът няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. В случаите по т. 22 по-горе Операторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребители, настъпили вследствие спирането, прекратяването или ограничаването на Услугите.

7.1.3 Потребителите декларират, че използването на Услугите е изцяло на техен риск, като се съгласяват, че Операторът не отговаря за евентуално причинени на Потребителите вреди, освен ако последните са резултат от умишлени действия или груба небрежност на Оператора.

7.1.4 Регистрираните Потребители са длъжни да пазят в тайна своите пароли, като отговарят за всички последствия и действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването им.

7.1.5 Потребителите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на Общите условия.

7.2 Отговорност във връзка със сключени между Клиенти и Доставчици Договори за услуги

7.2.1 Договорите за услуги обвързват единствено страните по тях, а именно: съответните Клиенти и Доставчици.

7.2.2 Операторът на Сайта се явява оператор на средство за комуникация от разстояние и не е страна по Договорите за услуги между Клиентите и Доставчиците, като не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по тези договори. Операторът е посредник в свързването между Клиентите и Доставчиците и не е част от уговорките или договорите между тях.

7.2.3 Имайки предвид същността на Услугите, Операторът не отговаря и за претърпени от страните по сключените Договори за услуги вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание.

7.2.4 Клиентите изрично се съгласяват и декларират, че са запознати, че Операторът няма възможност и не е задължен да извършва проверка на всички Доставчици и/или на информацията, съдържаща се в Листингите на последните, съответно не поема каквито и да било гаранции или задължения във връзка с тяхното реално съществуване, достоверност или пълнота. Операторът не носи отговорност за съдържанието на Листингите, нито за друга информация, която Доставчиците или Клиентите публикуват. Клиентите ползват на свой риск Услугите, като самостоятелно вземат решение дали и на кого да се доверят, както и дали и от кои конкретно услуги да се възползват като възможност – на Клиентите се препоръчва да бъдат внимателни и отговорни при ползване на Сайта и Услугите и да извършват всички необходими проверки преди сключването на Договор за услуги, включително да извършват проверка на Доставчиците за наличието на законово изискуеми разрешения, регистрации, лицензи, застраховки и др. под.

7.2.5 При каквито и да е проблеми, свързани с изпълнението на сключените Договори за услуги, Потребителите биха могли да сигнализират Оператора, като изпратят писмено обяснение на случая си на посочения в началото адрес на електронна поща. След разследване на случая, Операторът има право по своя свободна преценка да реши дали да предприеме мерки срещу съответните Клиенти или Доставчици, изразяващи се в действия по ограничаване на Услугите и/или други предвидени законови възможности.

7.2.6 Доставчиците са единствено отговорни за съблюдаване на законите, приложими по отношение на дейността им, свързана със сключването и изпълнението на Договорите за услуги, включително за спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Доставчиците се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора ако бъде ангажирана отговорността на последния в случаи на претенции от страна на Клиенти, контролни органи, потребителски организации и др.

8. Интелектуална собственост

8.1 Авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост върху материали и файлове, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн и изходен код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Ползвайки Сайта и Услугите, Потребителите не придобиват каквито и да било права на интелектуална собственост върху тези материали и ресурси, съответно нямат и право да използват последните по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие и разрешение на Оператора.

8.2 Потребителите декларират, че са собственик, или че са получили необходимото съгласие на собственика, на всички и всякакви материали, които публикуват на Сайта. По силата на тези Общи условия Потребителите предоставят на Оператора неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикуват на Сайта. С оглед избягването на всякакво съмнение, Потребителите изрично се съгласяват, че Операторът има право да използва без ограничения и без да дължи възнаграждение осигуреното от Потребителите съдържание с рекламна цел, включително в социални медии и мрежи, информационни сайтове и други интернет платформи, които използва.

9. Лични данни

9.1 С приемането на Общите условия, Потребителите се съгласяват изрично със събирането и обработването на личните им данни от страна на Оператора. Операторът събира и обработва лични данни на Потребителите на Сайта на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на: а) получено изрично съгласие на Потребителите; б) изпълнение на задълженията на страните във връзка с предоставянето на Услугите.

9.2 Начини за събиране на лични данни:

9.2.1 Лични данни на Потребителите на Сайта се събират при тяхната регистрация. Предоставянето на тези лични данни е доброволно – ако Потребителите не желаят да предоставят съответните лични данни, на тях им се отказва възможността за регистрация, съответно и ползването на Услуги, достъпни единствено за регистрирани Потребители. Данните, които се събират от Оператора при регистрация на Потребителите, са посочените в т. 5 по-горе – същите не са публично достъпни, като се предоставят единствено на съответните Доставчици, страни по сключените от Потребителите Договори за услуги, за което последните дават изричното си съгласие с приемането на Общите условия.

9.2.2 Операторът събира и информация във връзка с ползването на Сайта и Услугите посредством т. нар. „бисквитки” („cookies”), а именно: [Посочват се данните, които се събират от бисквитките]. Операторът използва следните бисквитки: [Посочват се използваните от Сайта бисквитки], като същите се използват при влизането на регистрирани Потребители в системата на Сайта, за съхраняване на предпочитанията на Потребителите, [Посочват се другите цели, за които се използват бисквитки], както и при предоставяне на рекламни услуги от страна на Оператора в полза на трети лица (които биха могли да използват и собствени бисквитки, спрямо които Общите условия не се прилагат). Личните данни, които са събрани от бисквитките, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия Потребител. В случаите когато информацията се събира по отношение на Потребители, които не са идентифицирани посредством регистрация или по друг начин, то същата не съставлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Потребителите могат да изтрият или блокират бисквитките като променят настройките на своя браузър.

9.3 Операторът събира и обработва лични данни с цел осигуряване на възможност за качествено ползване на Сайта и на Услугите, както и с цел обезпечаване на надлежното изпълнение на задълженията на Потребителите във връзка с такова ползване.

9.4 Използване и защита на лични данни:

9.4.1 Обработваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица (различни от тези, на които данните се предоставят за целите на директния маркетинг) без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато личните данни са изискани от съдебни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред (напр. Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за министерство на вътрешните работи и др.).

9.4.2 С приемането на Общите условия, Потребителите се считат за уведомени за правата си по чл. 34а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗЛД, а именно: 1) да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг; 2) да бъдат уведомени, преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване.

9.4.3 Операторът осигурява на регистрираните Потребители постоянен достъп до личните им данни, налични в техните акаунти, както и възможност за коригирането им по всяко време. На регистрираните Потребители се осигурява техническа възможност да контролират публичността на личните данни, налични в техните акаунти.

9.4.4 Операторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на Потребителите от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Потребителите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица, както и в случаите, при които регистрираните Потребители сами са направили публично достъпни личните си данни (посредством настройките на акаунтите си).

9.4.5 След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителите, Операторът унищожава личните данни.

9.5 Правата на Потребителите по чл. 26 и чл. 28а от Закона за защита на личните данни се осъществяват и с писмено заявление до Оператора, включително и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В случаите на непотвърдена регистрация, Операторът съхранява въведените данни за срок от 7 (седем) дни, след което същите се изтриват автоматично от системата на Сайта.

10. Други разпоредби

10.1 Общите условия и съдържанието на Сайта са достъпни за Потребителите на български език.

10.2 Операторът може да измени Общите условия по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

10.3 Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Оператора по повод ползването на Сайта и Услугите, е българското право. Всички спорове, свързани с Услугите на Оператора, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Р. България. При възникнал спор, отнасящ се до покупка, извършена чрез Сайта, който не е решен между страните, Потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове (АРС), съгласно разпоредбите на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Информация относно органите за АРС може да бъде намерена на сайта на КЗП на адрес: https://kzp.bg. Потребителите имат възможност да ползват и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

10.4 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

    • Общите условия са приети с решение на Оператора и влизат в сила от 03.04.2017 г.
Обратно към филтъра